نویسنده = ���������������������� ������ ��������
عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389

علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی


وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389

سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی