نویسنده = پویا علاءالدینی
تعداد مقالات: 1
1. جابجایی جمعیت و اچ?آی?وی/ ایدز: بررسی برخی شواهد موجود در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

پویا علاءالدینی؛ سعید مدنی قهفرخی؛ ملیحه شیانی