نویسنده = سعید مدنی قهفرخی
تعداد مقالات: 2
1. جابجایی جمعیت و اچ?آی?وی/ ایدز: بررسی برخی شواهد موجود در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

پویا علاءالدینی؛ سعید مدنی قهفرخی؛ ملیحه شیانی


2. مقایسه برخی ویژگیهای روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389

سعید مدنی قهفرخی؛ پیام روشنفکر؛ هما مداح