نویسنده = ������������ �������������� ��������
تحلیلی جامعه شناختی از ویژه گی های روستاهای در حال گذار در منطقه کلان شهری تهران

دوره 2، شماره 1، اسفند 1390

ژاله شادی طلب؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ مجتبی بیات