نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی شرایط آنومیک و مشارکت اجتماعی جوانان در دو جامعۀ ایران و تاجیکستان‌

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 141-165

10.22059/ijsp.2014.53757

مجتبی عباسی قادی؛ شاه عصمت‌الله اف شاه‌نظر