نویسنده = ���������� �������������� ������������
برساخت اجتماعی ناتوانی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 131-154

10.22059/ijsp.2013.50662

علیرضا محسنی تبریزی؛ خدیجه جبلی