نویسنده = ������������ ��������������
رابطۀ فرهنگ رشته‌ای با انواع فرهنگ‌های دانشگاهی: مورد مطالعۀ دانشگاه تبریز

دوره 6، شماره 2، دی 1394، صفحه 281-304

10.22059/ijsp.2015.58562

رجب رضایی فرهادآباد؛ یارمحمد قاسمی؛ فاروق امین مظفری