نویسنده = ������������ ��������
گذار از منافع فردی به منافع جمعی در مصرف انرژی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 317-339

10.22059/ijsp.2021.82688

زهرا پازوکی نژاد؛ صادق صالحی


تحلیل اجتماعی رفتار مصرف برق

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 287-304

10.22059/ijsp.2013.52148

صادق صالحی؛ لقمان امامقلی