نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی تجربۀ افراد از عضویت در شبکه‌های هرمی کوئست: علل جذب، شیوۀ فعالیت و پیامدها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 71-94

10.22059/ijsp.2015.56920

ابراهیم حاجیانی؛ آرش نصر اصفهانی؛ اسماعیل غلامی پور