نویسنده = ������������ ��������
نسل و جدی انگاری جرم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 123-150

10.22059/ijsp.2015.56922

مریم قاضی نژاد؛ مینا ذبیحی