نویسنده = رسول صادقی
خط‌مشی‌گذاری جمعیّت در ایران (نتایجی از مطالعه مرور دامنه‌ای)

دوره 14، شماره 1، آبان 1402، صفحه 89-111

10.22059/ijsp.2023.355990.671111

بهرام صمدنیا؛ حسن دانایی فرد؛ فاطمه ترابی؛ سیدحسین کاظمی؛ رسول صادقی


مسئلۀ اجتماعی مهاجرت از افغانستان: تمایلات و عوامل پشتیبان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 97-118

10.22059/ijsp.2020.76169

رسول صادقی؛ عبدالله محمدی؛ محمدجلال عباسی شوازی


واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-28

10.22059/ijsp.2016.63789

رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری