نویسنده = �������������� �������������� ��������
بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی و مشارکت بر محرومیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان شهر ارومیه)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 253-272

10.22059/ijsp.2017.64142

مریم سیدزاده طلاتپه؛ سیدمحمدصادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا