نویسنده = ������������ ��������
سیاست‌های تجارت مرزی و نقش آن در زندگی تحصیلی جوانان مرزنشین

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 29-54

10.22059/ijsp.2020.77481

سید احمد فیروزآبادی؛ حسین راغفر؛ هیوا احمدی