نویسنده = ������������ ���������������� ��������
نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 25-51

10.22059/ijsp.2018.65052

سید احمد فیروزآبادی؛ شکوه دیباجی فروشانی