نویسنده = ���������� ���������������� ����������
فراتحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 191-218

10.22059/ijsp.2016.63796

منصوره زارعان؛ سمانه سادات سدیدپور