نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی میزان تمایل به مهاجرت جوانان از استان خوزستان: مسائل متعاقب و عوامل زمینه‌ساز

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 119-143

10.22059/ijsp.2020.76170

داود شهپری ثانی؛ محمد میرزایی؛ حسین محمودیان