نویسنده = محمدباقر علیزاده اقدم
تعداد مقالات: 2
1. سنجش رابطه میان سرمایۀ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تحقیرشدگی زنان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 251-284

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ لیلا زارع زاده اردشیر


2. بی اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به مثابه مساله اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-183

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ توکل آقایاری هیر؛ داود قاسم زاده