نویسنده = �������������� ����������
تحلیل رابطۀ فقر اقتصادی و تخریب منابع طبیعی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 341-361

10.22059/ijsp.2021.82689

اصغر فرج اللهی؛ ایمان اسلامی؛ اباذر اشتری مهرجردی