نویسنده = ������������������ ��������
موانع بازپیوند اجتماعی کولی‌های محلۀ هرندی تهران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 195-216

10.22059/ijsp.2020.76173

میترا عظیمی؛ مریم ابراهیمی