نویسنده = ���������� �������� ������������
زمینه‌‌های شکل‌گیری دست‌فروشی در شهر رشت

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 245-269

10.22059/ijsp.2020.77490

هوشنگ نایبی؛ علی اصغر سعیدی؛ مهرداد توکلی راد