نویسنده = ������������ ��������������
چگونگی دگردیسی ارزش‌های خانواده‌ در بین زوجین دو نسل شهر ایلام

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 141-165

10.22059/ijsp.2021.82680

زهرا عبداللهی؛ نیر ,پیراهری؛ یارمحمد قاسمی؛ خلیل میرزایی