نویسنده = ������������ ���������� ��������
بازتولید نابرابری آموزشی در دوران شیوع کرونا

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 169-204

10.22059/ijsp.2021.84970

نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی