نویسنده = ���������� �������� ���������� ����������
واکاوی معنا؛ دلایل و پیامدهای خودسوزی از دیدگاه زنان اقدام کننده

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 305-335

10.22059/ijsp.2021.84974

زهرا رضایی نسب؛ فاطمه جمیلی کهنه شهری