کلیدواژه‌ها = زنان
فهم تجربه زیسته زنان از فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی در ایران

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 151-172

10.22059/ijsp.2023.92641

فاطمه محمدی؛ زهره پوستین چی؛ ابراهیم متقی


عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389

علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی


طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

دوره 1، شماره 3، آذر 1389

سوسن باستانی؛ محمود گلزاری؛ شهره روشنی


بررسی جامعه شناختی احساس امنیت جنسی زنان

دوره 1، شماره 3، آذر 1389

مریم نجار نهاوندی؛ اعظم آهنگر سلابتی