کلیدواژه‌ها = بیگانگی اجتماعی
تعداد مقالات: 2
2. بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: جوانان 20 تا 30 سالۀ شهرستان خدابنده)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

عادل ابراهیمی لویه؛ علی صحبتی ها؛ همایون رضایی زاده