کلیدواژه‌ها = طلاق
فرایند طلاق در افراد طبقة متوسط شهر تهران

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 153-177

10.22059/ijsp.2020.77486

محمدرضا جوادی یگانه؛ فاطمه علمدار


واکاوی پدیده طلاق، ریشه‌ها و پیامد‌ها در شهر تهران1395

دوره 9، شماره 2، آذر 1397، صفحه 139-164

10.22059/ijsp.2018.68623

رویا طاهری بنچناری؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علیرضا کلدی


واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-28

10.22059/ijsp.2016.63789

رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری


فراتحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 191-218

10.22059/ijsp.2016.63796

منصوره زارعان؛ سمانه سادات سدیدپور