کلیدواژه‌ها = طلاق
تعداد مقالات: 4
1. فرایند طلاق در افراد طبقة متوسط شهر تهران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-177

محمدرضا جوادی یگانه؛ فاطمه علمدار


2. واکاوی پدیده طلاق، ریشه‌ها و پیامد‌ها در شهر تهران1395

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-164

رویا طاهری بنچناری؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علیرضا کلدی


3. فراتحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 191-218

منصوره زارعان؛ سمانه سادات سدیدپور


4. واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری