کلیدواژه‌ها = مواد مخدر
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه کیفی تجربه‌زیسته اعتیاد به ماری‌جوآنا در میان دانشجویان شهر تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 237-258

میثم فرخی؛ امین شهبازی


2. بررسی تاثیر خانواده، دوستان و محله بر مصرف مواد مخدر

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389

ایرج فیضی؛ یحیی علی بابایی؛ محمد مهدی رحمتی


3. مقایسه ویژگی های شخصیتی، احساسات عاطفی و ابراز رضایت از همسر در زنان شوهر معتاد و زنان شوهر سالم

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389

رؤیا نوری؛ حسن رفیعی؛ مهدی اکبریان؛ هومان نارنجی ها