دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 370801، بهار و تابستان 1389 (بررسی مسائل اجتماعی ایران) 
3. نگرش مردم به سوء مصرف موادمخدر در کشور

صفحه 81-111

علی حاجلی؛ محمدعلی زکریایی؛ سوده حجتی کرمانی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-188 پاییز و زمستان 1389 بهار و تابستان 1389 بهار و تابستان 1389