دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 371514، پاییز و زمستان 1389 (بررسی مسائل اجتماعی ایران) 
1. طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

سوسن باستانی؛ محمود گلزاری؛ شهره روشنی