دوره و شماره: دوره 1، شماره 4 - شماره پیاپی 504521، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-188 (بررسی مسائل اجتماعی ایران) 
6. ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران

محمدتقی کرمی؛ سیدمهدی اعتمادی‌فرد


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-188 پاییز و زمستان 1389 بهار و تابستان 1389 بهار و تابستان 1389