دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-214 (بهار و تابستان) 
6. نسل و جدی انگاری جرم

صفحه 123-150

مریم قاضی نژاد؛ مینا ذبیحی