نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
سیاست‌های تجارت مرزی و نقش آن در زندگی تحصیلی جوانان مرزنشین

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 29-54

10.22059/ijsp.2020.77481

سید احمد فیروزآبادی؛ حسین راغفر؛ هیوا احمدی


نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 25-51

10.22059/ijsp.2018.65052

سید احمد فیروزآبادی؛ شکوه دیباجی فروشانی