کلیدواژه‌ها = بسترهای افتراقی شروع مصرف
واکاوی بسترها و پیامدهای اجتماعی‌شدن قلیان در میان جوانان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 369-397

10.22059/ijsp.2021.84976

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ سعیده ابراهیمی نیا