شماره جاری: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-361 

2. طلاق‌های زودهنگام؛ تلاشی برای انفصال از فشارهای اجتماعی

صفحه 41-73

صدیقه پیری؛ محسن نیازی؛ حسن پیری؛ زینب خوشرو


5. چگونگی دگردیسی ارزش‌های خانواده‌ در بین زوجین دو نسل شهر ایلام

صفحه 141-165

زهرا عبداللهی؛ نیر ,پیراهری؛ یارمحمد قاسمی؛ خلیل میرزایی


12. تحلیل رابطۀ فقر اقتصادی و تخریب منابع طبیعی

صفحه 341-361

اصغر فرج اللهی؛ ایمان اسلامی؛ اباذر اشتری مهرجردی