مجله­ علمی بررسی مسائل اجتماعی ایران، نشریه ای تخصصی، در حوزه­ مسائل، آسیب‏ ها و مشکلات اجتماعی است. این نشریه با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت معیارهای فعالیت علمی - پژوهشی، اولویت ارزیابی، داوری، و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد، که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه‌ی مزبور برخوردار باشند.


نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

شماره مجوز علمی: 646/11/3

توالی نشر:  دو فصلنامه

نوع مقالات: پژوهشی، ترویجی و مروری

نوع داوری: دو سو ناشناس (تعیین سه داور، تائید دو داور برای پذیرش مقاله الزامی است)

نوع انتشار: الکترونیکی

نرخ پذیرش مقالات: 10 درصد

نرم افزار مشابهت یاب: سمیم، همتاجو (حداکثر مشابهت 30 درصد)

هزینه بررسی و انتشار: داردنشریه از اخلاق علمی (تحت قوانین بین‌المللی کپی‌رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات COPE) پاسداری می‌کند 

 

دسترسی به مقالات نشریه آزاد و رایگان است

این نشریه سرقت ادبی را با نرم افزار مشابهت یاب بررسی می کند

شماره جاری: دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-352 (( بهار و تابستان 1401)) 

واکاوی معنایی کودک کار از دیدگاه کارشناسان اجتماعی در کلان شهر شیراز

صفحه 339-368

10.22059/ijsp.2022.90890

علی یار احمدی؛ اصغر میرفردی؛ توکل آقایاری هیر؛ عبدالطیف کاروانی؛ مریم السادات دلاور؛ فاطمه گراوند؛ ایلناز امیری