مجله­ علمی بررسی مسائل اجتماعی ایران، نشریه ای تخصصی، در حوزه­ مسائل، آسیب‏ ها و مشکلات اجتماعی است. این نشریه با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت معیارهای فعالیت علمی - پژوهشی، اولویت ارزیابی، داوری، و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد، که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه‌ی مزبور برخوردار باشند.


نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

شماره مجوز علمی: 646/11/3

توالی نشر:  دو فصلنامه

نوع مقالات: پژوهشی، ترویجی و مروری

نوع داوری: دو سو ناشناس (تعیین سه داور، تائید دو داور برای پذیرش مقاله الزامی است)

نوع انتشار: الکترونیکی

نرخ پذیرش مقالات: 10 درصد

نرم افزار مشابهت یاب: سمیم، همتاجو (حداکثر مشابهت 30 درصد)

هزینه بررسی و انتشار: هزینه داوری مقالات 1000000 ریال و برعهده نویسندگان است که پیش از ارسال مقاله برای داور اخذ می شود. هزینه چاپ مقالات پذیرفته شده 5000000 ریال و بر عهده نویسنده (نویسندگان) است. شماره حساب ( 4001070103006825) نزد بانک مرکزی، به نام حساب غیر قابل برداشت دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران (شناسه واریز: 373070174140107000000002902202) ، شبا بانک (IR830100004001070103006825)نشریه از اخلاق علمی (تحت قوانین بین‌المللی کپی‌رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات COPE) پاسداری می‌کند 

 

دسترسی به مقالات نشریه آزاد و رایگان است

این نشریه سرقت ادبی را با نرم افزار مشابهت یاب بررسی می کند

شماره جاری: دوره 14، شماره 1، آبان 1402، صفحه 1-232 ((بهار و تابستان 1402)) 

نگاشت موضوعی فرهنگی اجتماعی فضای مجازی

صفحه 41-63

10.22059/ijsp.2023.360959.671139

محمدساجد هاشمی؛ علی اسماعیل پور؛ محمدرضا عرب بافرانی


خط‌مشی‌گذاری جمعیّت در ایران (نتایجی از مطالعه مرور دامنه‌ای)

صفحه 89-111

10.22059/ijsp.2023.355990.671111

بهرام صمدنیا؛ حسن دانایی فرد؛ فاطمه ترابی؛ سیدحسین کاظمی؛ رسول صادقی