مجله­ علمی بررسی مسائل اجتماعی ایران، نشریه ای تخصصی، در حوزه­ مسائل، آسیب‏ ها و مشکلات اجتماعی است. این نشریه با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت معیارهای فعالیت علمی - پژوهشی، اولویت ارزیابی، داوری، و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد، که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه‌ی مزبور برخوردار باشند.


نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

شماره مجوز علمی: 646/11/3

توالی نشر:  دو فصلنامه

نوع مقالات: پژوهشی، ترویجی و مروری

نوع داوری: دو سو ناشناس (تعیین سه داور، تائید دو داور برای پذیرش مقاله الزامی است)

نوع انتشار: الکترونیکی

نرخ پذیرش مقالات: 10 درصد

نرم افزار مشابهت یاب: سمیم، همتاجو (حداکثر مشابهت 30 درصد)

هزینه بررسی و انتشار: داردنشریه از اخلاق علمی (تحت قوانین بین‌المللی کپی‌رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات COPE) پاسداری می‌کند 

 

دسترسی به مقالات نشریه آزاد و رایگان است

این نشریه سرقت ادبی را با نرم افزار مشابهت یاب بررسی می کند

شماره جاری: دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-450 

1. مسئله تجرد: سوژه و زیست‌جهانِ نو پدید دختران شهر تهران

صفحه 7-43

10.22059/ijsp.2021.84965

جواد مداحی؛ بیژن زارع؛ سید حسین سراج زاده؛ کرم حبیب پور گتابی


6. بازتولید نابرابری آموزشی در دوران شیوع کرونا

صفحه 169-204

10.22059/ijsp.2021.84970

نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی