اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

gjamshidiut.ac.ir

سردبیر

دکتر سید ضیاء هاشمی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

zhashemiut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سامان یوسفوند

جامعه شناسی دکترای جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

samanyousefvand68gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد توکل

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

mtavakolut.ac.ir

دکترسیدعلیرضا افشانی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه یزد

arafshaniyahoo.com

دکتر سوسن باستانی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا

sbastanialzahra.ac.ir

دکتر الهه حجازی موغاری

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران

ehejaziut.ac.ir

دکتر سید حسن حسینی

جامعه شناسی استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

hosseini_1332yahoo.com

دکتر علی ساعی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

alisaei62yahoo.com

دکتر اسداله نقدی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

naghdi219gmail.com

دکتر مجید موحدمجد

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

mmovahedroseshirazu.ac.ir

دکتر سیدضیاء هاشمی

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

zhashemiut.ac.ir