اهداف و چشم انداز

هدف عمده نشریه دو فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی ایران است. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد.

چشم انداز نشریه :

  • انتشار مقالات علمی-پژوهشی در حوزه­ ی مسائل، آسیب‏ ها و مشکلات اجتماعی ایران

  • معرفی آخرین نظریات علمی و تلاش برای کاربست آن در تحقیقات پژوهشگران و محققان

  • کمک به امر آموزش با معرفی نظریات مطرح در سطح جهانی و داخلی.

  • نقد و بررسی مسائل طبقات اجتماعی ایران

  • ایجاد فضای نقد و بررسی به منظور تسهیل فضای گفتگو میان محققان و پژوهشگران  داخلی و خارجی.

  • ایجاد امکان برای دانشجویان علوم اجتماعی تا بتوانند آخرین یافته های تحقیقی و نظری انتزاعی را به شیوه ای انضمامی در یابند تا خود بتوانند وارد فرآیند پژوهش شوند.