وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی

نویسندگان

چکیده

مقال? حاضر در پی فهم و سنجش ابعاد طرد اجتماعی در بین «زنان فقیر روستایی» بوده و به وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر برحسب متغیرها و شاخص‌های طرد اجتماعی می‌پردازد. الگوی توزیع ابعاد طرد اجتماعی در میان زنان چگونه است؟ دراین تحقیق که از دو روش کمی (پیمایش) و کیفی (مصاحبه) استفاده شده، چهار بعد اصلی طرد اجتماعی یعنی: طرد از شبکه‌های حمایتی، روابط اجتماعی، مشارکت اجتماعی و همچنین شرمساری یا بدنامی اجتماعی، مورد سنجش قرار گرفته و توزیع آن در 169 نفر نمون? تحقیق به-دست آمده است. همچنین با استفاده از روش کیفی کوشش شده درک عمیق‌تری از تجرب? زیسته زنان در مورد طرد، فرایندها و علل آن به‌ دست آید. بدین منظور، نمونه‌ای متشکل از 51 نفر از زنان به گونه‌ای هدفمند و بر اساس ویژگی‌های مختلف آنها تعیین و مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها