فرا تحلیل مطالعات مربوط به سوءمصرف مواد با رویکرد روانی ـ‌ اجتماعی طی یکدهه و نیم گذشته (1384 ـ 1370)

نویسندگان

چکیده

مقالة حاضر بر اساس بخشی از نتایج یک فراتحلیل مربوط به تحقیقات انجام شده در حوزة اعتیاد در ایران بین سال‌های 1370 تا 1384 با رویکرد روانی ـ اجتماعی تدوین شده است. . عمده‌ترین و اساسی‌ترین اهداف مترتب بر کاربرد فراتحلیل در مطالعات مربوط به سوءمصرف مواد در تحقیقات داخلی حصول به فهمی کلی از نتایج تحقیقات انجام شده در باب سوءمصرف مواد از طریق ترکیب و تلفیق نتایج پیشین و وصول به برآیند کلی از نتایج، تمیز و تشخیص یافته‌ها ونتایح متفاوت، متضاد یا متشابه در تحقیقات برگزیده، تمیز و طبقه‌بندی فرضیه‌های مورد آزمون و تعین و برآورد میزان اثرگذاری و اندازة اثر هریک از متغیرها و عوامل دخیل در اعتیاد و سوءمصرف مواد بوده است.

کلیدواژه‌ها