حل منازعات قومی در میان عشایر بختیاری شهرستان ایذه: رسم "خون بری" یا "خون بس"

نویسندگان

چکیده

در مقال? حاضر رسم خون بُری یا خون بَس، به عنوان یکی از روش‏های سنتّی حلّ منازعات قومی با منشاء قتل در میان عشایر بختیاری شهرستان ایذه، مورد مطالعه قرار گرفته است. وجود و رواج رسم خون بس در میان اقوام مختلف، البته به معنای یکسانی آن در تمام جرئیات نیست، و به خصوص در آئین برگزاری، میزان غرامت یا خون بهاء و نوع خون بهاء تفاوت‏های قابل ملاحظه‏ای دیده می‏شوند، که نشانگر تغییر در این رسم در مناطق مختلف کشور احتمالا بر اساس میزان توسعه‏یافتگی است. چون پژوهش حاضر به دنبال ادراک معنایی است، از روش پژوهش کیفی استفاده شده است. یافته‏های تحقیق نشـــان می‏دهند که علی رغم وجود تشکیلات حقوقی و قضایی مدرن، بسیاری از خانواده‏های جامع? عشایری شهرستان ایذه ترجیح می‏دهند منازعات ناشی از قتل را از طریق رسم خون بَس فیصله دهند.

کلیدواژه‌ها