مدرنیته و خودکشی زنان و دخترانِ لک

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر بر اساس تجرب? مدرنیته در سرزمین لک‏ها، به بررسی و تبیین خودکشی زنان و دختران می‏پردازد. پس از مروری بر ادبیات نظری،‏ روش تفسیری برای این بررسی انتخاب و داده‏ها بر اساس مشاهده، مصاحبه و تجربه زیسته گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که مدرنیزاسیون سریع و شتابان با تمام مظاهر خود در طی دو دهه وارد یک سرزمین کاملاً منزوی،‏ با آداب و رسوم کهن شده و نسل مقارن با این تغییرات، بر اساس آموزه‏های مدرن پرورش یافته اند. بنابراین، پس از بلوغ، هنگام تصمیم‏گیری برای زندگی آینده، سعی کردند که بر اساس آموزه‏هایشان عمل کنند. اما با مخالفت شدید نسل‏های گذشته که حامل سنت‏های کهن بودند، روبرو گشتند. کنترل ناشی از سنت‏های قدرتمند و احساس بی‏قدرتی در تعیین سرنوشت سبب شد که تعدادی از زنان و دختران به افراطی‏ترین پناهگاه ]خودکشی[ در مقابل مصیبت‏های زندگی روی آورند.

کلیدواژه‌ها