خشونت خانگی و استراتژی های زنان در مواجهه با آن (مطالعه ای کیفی)

نویسنده

چکیده

این مطالعه که با روش کیفی انجام شده و می کوشد تا تصور و راهبرد زنان نسبت به خشونت‌های خانگی را از زبان خودِ آنان بازگوید. یعنی خصوصی تلقی کردن خشونت خانگی، تحلیل عمیق آن‌را دشوار می‌کند. در مصاحبه‌های کیفی، زنان کاملاً بر این موضوع واقف بودند که زندگی آنان به‌وسیلة اشکال مختلف خشونت تهدید می‌شود و بستر اجتماعی و ارزش‌هایی که در جامعه زنان را بی اعتبار می‌سازد، به‌طور کامل مشوق خشونت علیه آنهاست. در این تحقیق موضوعات کلیدی مرتبط با بستر و زمینه‌ای که خشونت در آن اتفاق می‌افتد و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی بررسی می‌شود. این تحقیق اگر چه اطلاعاتی غنی دربارة تجربة زیستة زنان فراهم می‌آورد که در فهم ما نسبت به موضوع بسیار مؤثر است و چون از نمونة کوچکی به‌دست آمده و قابل تعمیم نیست، به ناچار محدودیت هایی برای تحقیق ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها