فضای اجتماعی زندگی و طبقه اجتماعی بازنمایی فعالیت‌های فراغتی زنان در شیراز

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی فارس و دانشجوی دکتری

چکیده

این مقاله به ترسیم فضای زندگی زنان بر اساس نظریه بوردیو پرداخته تا به این سوال پاسخ دهد که آیا هنوز هم باید به تعاریف سنتی طبقه زنان وفادار ماند؟. داده‌ها از جمعیت زنان بالای 25 سال شیراز جمع‌آوری شدند. سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در خانواده اندازه‌گیری شده و برای ایجاد تمایز میان گروه‌های مختلف زنان، فعالیت‌های فراغتی نیز در نظر گرفته شد. این اطلاعات با استفاده از تحلیل توافقی چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که میدان اجتماعی زندگی زنان مجرد و متاهل شیراز، سرمایه‌های در دسترس و سبک ‌زندگی فراغتی آنها هنوز به شدت در راستای خطوط طبقاتی توزیع شده است و پایگاه اقتصادی‌اجتماعی آنها تا حد زیادی متاثر از پایگاه اقتصادی‌اجتماعی خانواده مبدا آنها است. افزایش سرمایه‌های در دسترس زنان بیشتر به علت تغییرات قواعد و منابع ساختاری بوده و تفاوتی در شاخص طبقاتی زنان ایجاد نشده است.

کلیدواژه‌ها