بررسی اعتقادات دینی و جهت‏گیری عرفی‏گرا ـ بنیادگرایانه‏ی دانشجویان؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام‏نور مرکز ساری

نویسندگان

1 استادیار جامعه‫شناسی دانشگاه بوعلی‫سینای همدان

2 کارشناس ارشد مردم‏شناسی

3 استادیار جامعه‏شناسی دانشگاه کردستان

4 استادیار جامعه‏شناسی، مرکز پژوهش‏های علوم‏ جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از مدل پیشنهادی گلاک و استارک به سنجش چهار بعد دین‏داری دانشجویان دانشگاه پیام‏نور مرکز ساری پرداخته شده تا با روش علمی، میزان و انواع دین‏داری دانشجویان و سهم هر یک از انواع در میان آنها مشخص شود. نتایج به‏دست آمده نشان دادند که اعتقادات دینی 4/87? دانشجویان در سطح متوسط بوده است. نتایج آزمون فرضیه‏ها نشان داد که رابطه مستقیم و معناداری بین تمام جنبه‏های دین‏داری جوانان دانشگاهی و نوع جهت‏گیری دینی عرفی‏گرایانه و بنیادگرایانه آنها وجود دارد. هم‏چنین، ارتباط بین ابعاد دین‏داری با جنسیت تأیید شد، حال آنکه ابعاد دین‏داری با رشته تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری نداشت. به‏علاوه رابطه‏ معناداری نیز بین بعد پیامدی دین‏داری با وضعیت تأهل دانشجویان مشاهده شد. در نهایت، داده‏های تحقیق نشان دادند که دانشجویان مورد مطالعه به همه‏ی ابعاد دین‏داری حساسیت داشته و همبستگی معناداری نیز بین ابعاد چهارگانه دین‏داری آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها