بررسی جامعه‌شناختی تاثیر انتخاب‌های عقلانی بر رفتارهای انحرافی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه ارومیه

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد جامعه¬شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تجربی رابط? بین چهارچوب انتخاب‌های عقلانی با رفتارهای انحرافی در میان دانشجویان دانشگاه ارومیه بوده است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسش‌نامه می‌باشد، که در سال تحصیلی 90-1389 در میان دانشجویان مشغول به تحصیل به اجرا در آمده است. در مجموع تعداد 441 نفر افراد مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که از میان متغیرهای انتخاب عقلانی، بین متغیرهای فرصت، نیاز منفعت‌گرایانه و هیجانات با رفتارهای انحرافی رابطه مستقیم و معنی‌دار و بین متغیر باورهای اخلاقی پاسخ‌گویان با رفتارهای انحرافی رابطه‌ای معکوس و معنادار مشاهده شده است. توجه به فرضیه‌های تایید شده، نشان می‌دهد که متغیر نیاز منفعت‌گرایانه، از بیش‌ترین قدرت تبیین‌کنندگی رفتارهای انحرافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها