تجربه زیسته‌ی جوانان در مواجهه با چالش‌های هویتی جامعه‌ی گذار (مطالعه کیفی جوانان 30-20 سال شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

2 نویسنده مسئول، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

با توجه به اینکه جامعه‌ی کنونی ما درحالِ‌گذر از هویت سنتی به هویت مدرن است، پژوهش حاضر با استعانت از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به بررسی چالش‌هایی که جوانان به لحاظ هویتی در بافت زندگی‌روزمره با آن‌ها مواجه می‌شوند، پرداخته است. در این پژوهش تلاش شده‌است از طریق روش پژوهش کیفی و تکنیک مصاحبه به یک نظریه‌ی زمینه‌ای دست یابیم. براساس روش نمونه‌گیری کیفی-هدفمند (نمونه‌گیری نظری) و معیاراشباع نظری با 28 نفر از جوانان 20 تا 30 سال شهراصفهان مصاحبه صورت گرفت، یافته‌های به دست آمده با استفاده از روش نظریه مبنایی شامل 21 مقوله است. مقوله‌ی محوری این بررسی «انتخاب‌گری عناصرهویتی» است سایر مقولات را دربرمی‌گیرد. براساس مقوله محوری از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش، وجود تضادنسلی میان نسل جوان و نسل مسن است که در مدل پارادایمی نیز قابل مشاهده است...

کلیدواژه‌ها