مطالعه کیفی علل و زمینه‌های سرقت از منازل و تأثیر آن بر نظم و امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر قم(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسؤل. دکتری جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

این مقاله برمبنای مطالعات انجام شده و مبانی نظری موجود، با طرح سؤالاتی باز جهت انجام مصاحبه اکتشافی و عمیق با سارقان منازل در سال 1394 شهر قم، انجام شده است.
برای کشف و تبیین مهمترین علل و زمینه‌های گرایش به سرقت از منازل، از روش استقراء کیفی و تکنیک نظریه زمینه‌ای بهره برده‌ایم. حجم نمونه بر مبنای اصل اشباع نظری و شیوه نمونه‌گیری هدفمند 21 نفر از سارقان حاضر در زندان مرکزی قم تعیین شده است. برحسب یافته‌ها، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، قضایی، انتظامی و فردی سوق‌دهنده افراد به سرقت بوده است و برای انجام سرقت از منازل زمینه‌هایی همچون بی‌احتیاطی بزه‌دیدگان، سهولت فروش لوازم سرقت شده، شرایط خاص محیطی و نیز طردشدگی دخیل بوده‌اند. در تحلیل پیامدهای مترتب بر سرقت، وقوع جرائم خشن حین سرقت، ایجاد ناامنی، تخریب وجهه شهر قم به عنوان مهمترین پیامدها قابل طرحند. در نهایت می‌توان گفت شرایط و زمینه‌های رخداد سرقت منزل با هزینه پایین و سود زیاد برای سارقان از سویی و داشتن پیامدهای مخرب برای جامعه از سوی دیگر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها