آسیب شناسی تحولات الگوی مصرف: مصرف‌گرایی و تجمل‌پرستی، پدیده نوظهور در جوامع روستایی کنونی ایران مطالعه موردی: روستای حصارخروان قزوین

همکاران

نویسندگان

1 استادیار/دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

گسترش فرهنگ غربی در جهان، نوعی فرهنگ مصرفی را مناسب با نظام سرمایه‌داری رواج داده است. این تغییرات نه فقط افراد شهری را در معرض تغییرات چشمگیر الگوی مصرف و سبک زندگی قرار داده، بلکه به تبعیت از آنها مردمان روستایی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به‌گونه‌ای که امروزه قناعت، ساده‌زیستی و سخت‌کوشی در زمره فضایل و ارزشهای نوین جامعه روستایی قرار ندارد و به حساب محدودیت‌های دوران گذشته گذاشته می‌شود که باید از جوامع روستایی رخت بربندد. در این مقاله برای بررسی این مهم روستای حصارخروان قزوین انتخاب شد و با 66 نفر از اعضای این روستا که در طیف سنی 84-1354 قرار داشتند مصاحبات عمیق و گروهی‌ای صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رویدادهای تاریخی و ویژه‌ای که مردم کشور و این روستا را تحت تأثیر قرار داده‌اند، باعث تغییرات عظیمی به‌ویژه در رفتارهای جوانان روستایی از جمله نوع و گستره روابط خویشاوندی، انتظارات از زندگی اجتماعی و رضایتمندی از زندگی، نگرش‌های جمعیتی، اهمیت کار و فعالیت و تولید، نحوه پرکردن اوقات فراغت و ... گشته‌اند

کلیدواژه‌ها