فرهنگ انگ‌زنی و روایت‌های سوء‌مصرف‌کنندگان مواد مخدر از پذیرش تدریجی انگِ معتاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

انگارۀ معتاد نه پدیده­ای طبیعی است و نه واقعیتی عریان که در همۀ جوامع و فرهنگ­ها، معنا و مضمون یکسانی داشته باشد، بلکه برچسب یا انگی است که جامعه به‌میانجی سازوکار­هایی پیچیده به افراد کج‌رو می­زند. قصد اصلی این جستار تأملی انتقادی در شیوه­های برساختِ اجتماعیِ انگارۀ معتاد است؛ اینکه چگونه برخی افراد به­میانجی سازوکار­هایی پیچیده در جامعه، انگ معتاد می­خورند و به­تدریج دلالت­ها و پیامدهای این خودانگارۀ جدید را در حیات فردی و اجتماعی­شان می­پذیرند. این پژوهش برای مطالعۀ کیفی نحوۀ شکل­گیری فرهنگِ انگ­زنی به تحلیل تجربی سازوکار­های شکل­گیری انگ معتاد درون خرده­فرهنگِ سوء­مصرف­کنندگانِ مواد مخدر پرداخته و این کار را با تحلیل روایت­های سوءمصرف­کنندگان مواد مخدر از پذیرش انگ معتاد انجام داده است. در این پژوهش کیفی، نمونه­ها از میان معتادان مرد در کمپ­های ترک اعتیاد سنندج به­شیوۀ نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده­اند. روش انجام کار تحلیل روایت است و محتوای روایت­های مصاحبه­شوندگان با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک تفسیر شده است. نتایج بیانگر آن است که سازوکار­هایی چون «واگرایی فرد و جامعه»، «خودخوارانگاری»، «احساس بیگانگی»، «طرد اجتماعی»، «احساس ناامنی و تنهایی» و «دوگانگی احساسی» عمده­ترین سازوکار­های ذی­مدخل در شکل­گیری فرهنگ انگ­زنی و پذیرش انگ معتاد از جانب سوء­مصرف­کنندگان مواد مخدر هستند. به­بیانِ­دیگر، طرد فرد از جامعه و هجرت او به‌سوی خرده­فرهنگ سوء­مصرف­کنندگان مواد مخدر به احساس خودخوارانگاری­ و تهی­شدن شخصیت از انگاره‌ها و معانی قبلی می­انجامد و لذا آمادگی فرد برای پذیرش خودانگارۀ جدید بیشتر می­شود. بنابراین فرهنگ انگ­زنی در حدِ فاصل گسست از فرهنگ مسلط تا گرویدن به خرده­فرهنگی معارض شکل می­گیرد. 

کلیدواژه‌ها


 • اسمیت، فیلیپ و رایلی، الگزندر (1394). نظریة فرهنگی. ترجمة محسن ثلاثی. تهران، انتشارات علمی.
 • تنهایی، حسین ابوالحسن (1383). درآمدی بر مکاتب و نظریه­های جامعه­شناسی. مشهد: مرندیز و بامشاد.
 • کرایب، یان (1378). نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس. ترجمة عباس مخبر. تهران: نشر آگه.
 • کوئن؛ بروس (1382). مبانی جامعه­شناسی. ترجمه و اقتباس غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل. تهران: سمت.
 • گافمن، اروینگ (1386). داغ ننگ: چاره­اندیشی برای هویت ضایع­شده. ترجمه مسعود کیانپور. تهران: نشرمرکز.
 • لاورنس نیومن، ویلیام (1395). شیوه­های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی. جلد اول، ترجمه­ حسن دانایی‌فرد و سیدحسین کاظمی. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
 • رابینگتن، ارل و راینبرگ، مایکل (1383). رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی. ترجمه رحمت‌الله صدیق سروستانی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 • زکی، محمدعلی (1388). بیگانگی اجتماعی جوانان (مطالعه­ موردی؛ دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان). فصلنامه­ پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه. شماره 3، 51-25.
 • علیوردی، اکبر و همکاران (1391). تحلیل اجتماعی نقش انگ­زنی غیررسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر. پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. سال اول، شماره 4، ص 1-18.
 • عبداللهی، حمید؛ پیری، اکبر و موقرنربین، منصور (1390). داغ ننگ و هویت اجتماعی: بررسی موردی عوامل اجتماعی داغ ننگ­زننده بر افراد دارای معلولیت جسمانی آشکار در شهر رشت. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران. سال دوم، شماره پنجم و ششم، ص 195-222.
 • نیازی، محسن؛ شفایی­مقدم، الهام و حسن­زاده، زهرا (1398). رابطه اعتیاد به بازی­های رایانه‌ای و انزواطلبی نوجوانان؛ مطالعه موردی دانش­آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان کاشان. تحقیقات فرهنگی ایران. سال دوازدهم، شماره 1 (پیاپی 45)، ص 85-108.
 • هزارجریبی، جعفر و مروتی، نادر (1390). عوامل مؤثر بر شکل­گیری اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه؛ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران). فصلنامه­ برنامه­ریزی رفاه و توسعه­ اجتماعی. دوره­ 20، شماره­ 7، ص 66-27.
 • هیفی، برایان (1396). مدرنیته­ متأخر و تغییر اجتماعی: بازسازی زندگی اجتماعی و فردی. ترجمه­­ یعقوب احمدی و پرویز سبحانی. تهران: انتشارات کویر.

 

 • Becker, Howard S. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press, 1963
 • Burchardt, Le Grand, J and Piachaud, D. (1999), "Social Exclusion in Britain 1991-1995", Social Policy and Administration, 33 (3), 227-244.
 • Cechaviciute, I, and Kennt, D.T (2007). The Relationship between Neutralization and perceived Delinquent Labelling on Criminal History in Yung Offenders Serving Community orders, Criminal Justice and Behavior. 34, 816-829.
 • Chakravarty, Satya.R. (2009), "Inequality, Polarazation and Poverty: Advances in distributional Analysis", New York, Springer
 • Chen, X. (2002) Social Control in China: Application of the Labelling Theory and the Reintegrative Shaming Theory. International Journal of Offender Therapy and Comparative 46, 45-53.
 • Erickson, Kai T."Notes on the Sociology of Deviance" (1962). In The Other Side: Perspectives on Deviance, edited by Howard S.Becker. New York: The Free Press, 1964.
 • Frazier, Charles E. (1974), "Alternative Theories of Deviance: toward an empirical test," Paper presented at annual meeting of society for the study of social problems, 8/23.
 • Giddens, Anthony. (1991), "Modernity and Self-identity", Stanford University Press.
 • Gray, Rebecca. (2001), "Shame, Labelling and Stigma: Challenges to counseling clients in alcohol and other drug settings", Federal Legal Publication Inc.
 • Hermanns, H. (1995). “Narrative Interview in U. Flik, E.V Kardorf, H. Keupp, L.V. Rosenstiel and Handbuch Qualitative Sozialfoeschung” (2nd edn). Munich: Psychologie Verlage Union
 • Hudson, F.C. & Turner, J (2003), " Participation, not Consumption: The need for New Participatory Practices to Address Transport and Social Exclusion", Transport Policy, 10 (4): 265-272.
 • Lemert, Edwin M."Beyond Mead: The Societal Reaction to Deviance. "Social Problems 21 (April 1974): 457-68.
 • Munhall, P. (2001). “Nursing Research: A Qualitative perspective, Jones and Bartlett Publisher in Qualitative Research Methods”, Thousand Oaks, CA: Sage
 • Quadagno, Jill A, and Robert J. Antonio (1974) "An Extended model of labeling theory: the case of mental illness", paper presented at annual meeting of society for the study of social problems, August.
 • Quinney, Richard (1970), "The Social Reality of Crime, Boston: Little, Brown and Co
 • Ramaci, T.; Barattucci, M.; Ledda, C. & Rapisarda, V. (2020). Social Stigma during COVID-19 and its Impact on HCWs Outcomes. Sustainability, 2020, 12, 3834.
 • Schur, Edwin M. (1971), Labeling Deviant Behavior, New York, Harper and Row
 • Tannenbaum, Frank. Crime and Community. Boston: Ginn and Co, 1938