دریافت کودکان از مفاهیم انتقادی پویانمایی‌های «دلیر » و «یخ‌زده »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ارتباطات‏ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین دریافت کودکان 9 تا 12 ساله از مفاهیم انتقادی دو پویانمایی دلیر (2012) و یخ‌زده (2013) است. ما در این پژوهش بر مفاهیم انتقادی درون این پویانمایی‌ها و همچنین چگونگی تفسیر این مفاهیم توسط کودکان تمرکز کرده‌ایم.  چارچوب نظری برای این مقاله "نظریه دریافت" و روش تحلیل محتوای پویانمایی‌ها برای مقوله‌بندی و استخراج مفاهیم انتقادی آنها روش "تحلیل محتوای مردم‌نگارانه" است.  ما با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 10 کودک (5 دختر و 5 پسر) را انتخاب و برای آنها دو پویانمایی مذکور را پخش کردیم و سپس با آنها مصاحبه‌های نیمه­ساختاریافته انجام دادیم. یافته‌های ما نشان داد آنچه در دریافت مفاهیم انتقادی پویانمایی‌ها نقشی تعیین­کننده داشت، مجهز بودن شرکت‌کنندگان به ابزارهای مفهومی انتقادی بود. آنها پویانمایی‌ها را بر اساس طرحواره­ها و ابزارهای مفهومی در دسترس، تفسیر می‌کردند. به طور کلی، شرکت‌کنندگان مفاهیم انتقادی پویانمایی‌ها را برای تقویت باورهای پیشین خود و همسو با شناخت پیشین خود تفسیر می‌کردند، حتی اگر مفاهیم موجود در پویانمایی‌ها هم­جهت با شناخت پیشین آنان نبود. 

کلیدواژه‌ها


 • آکله چی. م.  مهری.  ع.  (1390).  بررسی عزت نفس در دانش آموزان دبیرستان‌های شهر سبزوار در سال تحصیلی 88-89.  فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد.  سال دهم.  شماره اول.  شماره مسلسل:31.
 • راودراد، اعظم و عاله پور، مانیا. (1395).  تحول بازنمایی دیگری در پویانمایی‌های برنده جایزه اسکار.  فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات.  دوره 17، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 85-105
 • سینگر دوروتی و تریسی رونسون. (1360). کودک چگونه فکر می‌کند.  ترجمه ی کریمی مصطفی.  نشر آموزش.  تهران.
 • Adorno, T, W & Horkheimer, M. (1944).  Dialectic of Enlightenment.  Translated by John Coming.  Verso press.  London
 • Altheide, D.   (1987).  Ethnographic Content Analysis.  Qualitative Sociology.
 • s. T. (1985). Mass Communication: Theories and Research. Macmillan Publishing Company press
 • Akademi, A. (1985).  Children’s experiences of three types of the cartoon at two age levels.  International journal of psychology 20 77_93
 • Bandura, A. (1965). Influence of models' reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses. Journal of personality and social psychology, 1(6), 589.

-       Bruce, T.  (1997).  Early Childhood Education.  Hodder & Stoughton press.

 • Case B. (1995). Critical thinking: challenging assumptions and imagining alternatives. Dimens Crit Care Nurs. Sep-Oct;14(5):274-9.
 • Collins, W. A. (1981). Schemata for understanding television. In W. Damon (Series Ed.) & H. Kelly & H. Gardner (Vol. Eds.), New directions for child development: Number 13. Viewing children through television (pp. 31–43). San Francisco: Jossey Bass.
 • P. (2006). Communication Theories: Critical Concepts in media Cultural Studies. Routledge
 • Knowle. A.  & C.Nixon.  M.  (1990).  Children comprehension of a television cartoon’s emotional themes.  Australian Journal of psychology Vol.  42, No.  2
 • J. (2014). Animating gender roles: How Disney is Defining the Modern Princess. James Madison Undergraduate Journal. Retrieved at: http://commons.lib.jmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=jmurj
 • Geoffrey N. Soutar † Jillian C.  Sweeney , 2003.Are There Cognitive Dissonance Segments? Australian Journal of Management, Vol.  28, No.  3 December 2003
 • J. (1994). Media Matters: Everyday Culture and Political Change. University of Minnesota Press
 • Fitch, M., Huston, A. C., & Wright, J. C. (1993). From television forms to genre schemata: Children’s perceptions of television reality. In G. L. Berry & J. K. Asamen (Eds.), Children and television: Images in a changing sociocultural world (pp. 38–52). Newbury Park, CA: Sage.

-       Jensen, KB 2012, Media reception: Qualitative traditions. in KB Jensen (ed.), A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies.  Routledge, London / New York, pp.  171-185.

 • Kinder, M. (1999). Kids’ media culture.  London: Duke University Press.

-       Kort-Butler, L, A.  (2012). Justice League? Depictions of Justice in Children's Superhero Cartoon. Criminal Justice review.  Sagepub

-       Kundanis, R, M.  (2003). Children, Teens, Families, And Mass Media  The Millennial Generation.  Lawrence Erlbaum Associates, Publishers Mahwah, New Jersey.  London

 • R.  (2003). Children, Teens, Families, and Mass Media the Millennial Generation.  Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • R. (1993). Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World, Foundation for Critical Thinking press.
 • Paul, R. and Elder, L. (2010). The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. Dillon Beach: Foundation for Critical Thinking Press.

-       Pickhardt, C, E.  (2011). Adolescence And Parental Authority.  Retrieved at: https://www.psychologytoday.com/blog/surviving-your-childs-adolescence/201105/adolescence-and-parental-authority

 • Shaw, R. (2014).  How Critical Is Critical Thinking? Sage pub.  Retrieved at: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0027432114544376
 • P. (2004) Children Response to the Screen. Lawrence Erlbaum Associates, London. Publishers Mahwah
 • Valkenburg, P. , & Cantor, J.  (2000). Children’s likes and dislikes of entertainment pro- grams.  In D.  Zillmann & P.  Vorderer (Eds.), Media entertainment: The psychology of its appeal (pp.  135–152).  Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Wilde, S. (2014) Repackaging the Disney Princess: A Post-feminist Reading of Modern Day Fairy Tales. Journal of Promotional Communications, 2 (1): 132-153

-       Wholley, M.  (2007). Involving Parents in their Children's Learning.  Sage pub.

-       Jensen, KB 2012, Media reception: Qualitative traditions. in KB Jensen (ed.), A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies.  Routledge, London / New York, pp.  171-185.