رفتارهای نابهنجار در میان تماشاگران فوتبال در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران-ایران.

چکیده

محققان علوم اجتماعی معتقدند که ورزش ازیک‌سو بازتابی از ورزش در کلیت خویش است و ازسوی‌ِدیگر نمایانگر جهانی کوچک از جامعه‌ای بزرگ است، بنابراین ناهنجاری مشاهده‌شده در ورزش را به‌نوعی نشانگر ناهنجاری در جامعه می­دانند. مقولۀ رفتار نابهنجار تماشاگران ورزشی از پیامدهای منفی ورزش‌های رقابتی ازجمله فوتبال است که می‌تواند در جوامع مختلف، حساسیت‌های کاذبی نسبت به این رشته ورزشی ایجاد کرده و به بروز کج‌رفتاری در میان تماشاگران منجر شود که علاوه‌بر روند بازی، جامعه را نیز ملتهب کند. نظر به اهمیت موضوع مورد مطالعه، تحقیق حاضر با استفاده از نظریه­های جامعه‌شناختی به بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای نابهنجار در میان 400 نفر از تماشاگران فوتبال در تهران در سال پرداخته است، نمونه‌های تحقیق بر اساس شماره بلیت آن‌ها و به­صورت تصادفی انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان دادند میزان رفتار نابهنجار پاسخگویان، بالای حد متوسط و متغیرهای مستقل تقریباً در حد متوسط قرار داشته­اند، این امر نشانگر وجود شرایط لازم برای افزایش التهاب در شرایط بحرانی بوده و می‌تواند در تبیین رفتارهای نابهنجار تماشاگران نقش داشته باشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد متغیرهای مستقل یعنی رفتار بازیکن، مربی و داور، سابقۀ دعوا، نوع بازتاب رسانه‌ها، ارتباط با خویشان و دوستان، پایگاه اقتصادی اجتماعی و ناکامی شغلی آموزشی توانستند بیش از 59 درصد از تغییرات متغیر وابسته رفتار نابهنجار را تبیین کنند که در این ‌بین رفتار بازیکن، مربی و داور تأثیر بیشتری بر رفتار نابهنجار تماشاگران دارند.

کلیدواژه‌ها


 • احمدی، حبیب، عربی، علی (۱۳۹۲). رابطه بین ساختار محله‌ای و ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر کرج)، فصلنامه انتظام اجتماعی، دوره ۵، شماره 1، صص ۶۰-۷.
 • ارونسون، الیوت (۱۳۸۷). روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکر کن. تهران: انتشارات رشد.
 • انور الخولی، امین (1383) ورزش و جامعه، ترجمه حمیدرضا شیخی، ناشر سمت.
 • پاکنژاد، محسن، درانی، کمال (1388) بررسی رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن، نشریه رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، دوره اول، شماره سوم، صص142-117.
 • جلالی، امید (1392). بررسی خشونت در تماشاچیان فوتبال در شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم سال هشتم، شماره 27صص 54-37.
 • جیولیانوتی، ریچارد (۱۳۹۱). نظریه‌های جامعه‌شناختی انتقادی در ورزش، ترجمه افسانه توسلی، تهران: نشر علم
 • حسینی، محمد سلطان، نصراصفهانی، داوود، سلیمی، مهدی، پورفرهمند، بهزاد، سلیمی، منصوره (1389) بررسی عوامل بروز خشونت در تماشاگران فوتبال استان آذربایجان شرقی، اولین همایش ملی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
 • خاقانی آور، فاطمه، شانواز، بلال (1395). بررسی خشونت کلامی و مجازی تماشاگران فوتبال در ایران (علل و راهکارها). فصلنامه مطالعات تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دوره: 1، شماره چهارم. صص 54-40.
 • رحمتی، محمدمهدی و محسنی تبریزی، علیرضا (۱۳۸8). بررسی عامل‌های جامعه‌شناختی خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتبال، مطالعه موردی:شهر تهران. فصلنامه المپیک، سال یازدهم شماره ۳ و ۴.
 • رابینگتن، ارل، واینبرگ، مارتین (1390)، رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت ا. . . صدیق‌سروستانی، نشر دانشگاه تهران.
 • ستوده، هدایت ا. . . (1376)، آسیب‌شناسی اجتماعی، نشر آوای نور.
 • سلیمی، علی و داوری، محمد (۱۳۸۶). جامعه‌شناسی کج‌روی. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تهران. صدیق‌سروستانی، رحمت‌الله (۱۳۸۷). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی). تهران: انتشارات سمت.
 • شیخاوندی، داور (1384) جامعه‌شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران، نشر قطره.
 • قاسمی وحید، ذوالاکتاف وحید، نورعلی وند علی (1388) توصیف جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال، فصلنامه المپیک، شماره 45، بهار 1388، صص79-69.
 • قاسمی، وحید، ذوالاکتاف، وحید، نورعلی وند، علی (۱۳۸۸)، جامعه‌شناسی ورزش وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 • عباس‌زاده، محمد، سعادتی، موسی، کبیری، افشار، عشایری، طاها (1396) بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال، فصلنامه پژوهش‌های انتظامی، سال نهم شماره چهارم، زمستان 1396، صص70-35.
 • محمدکاظمی رضا، شیخ، محمود، شهبازی، مهدی، راسخ، نازنین ( 1386) بررسی علل آشوب تماشاگران فوتبال پس از شهرآورد بزرگ ایران (از دیدگاه تماشاگران)، فصلنامه پژوهشی در علوم ورزشی، دوره پنجم، شماره هفده، صص 114-101.
 • مشکانی، محمدرضا و مشکانی، زهرا سادات (۱۳۸۱)، سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان. مجله انجمن جامعه‌شناسی، دوره چهارم، شماره ۲.
 • نادریان جهرمی، مسعود (1389)، جامعه‌شناسی در ورزش، نشر بامداد کتاب.
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین (۱۳۸۷). خلاصه مباحث جرم‌شناسی. گردآوری مجتبی جعفری.
 • وثوقی، منصور، خسروی نژاد، سیدمحسن (1388)، بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال، پژوهش علوم اجتماعی، سال سوم، شماره اول.
 • ویس، اتمار (۱۳۸۹). مبانی جامعه‌شناسی ورزش. ترجمه کرامت‌الله راسخ. تهران: نشر نی.
 • هاشمی، سیدضیا، جوادی یگانه، محمدرضا (1388) فوتبال و هویت ملی، مطالعات ملی دوره هشتم شماره 30، صص 124-107.
 • Chibucos T. & Leite, R. (2005). Readings in family theory. London:Sage Publications.
 • Clarke, John, (1988). Football and Working class fans: Tradition and change in ingam. Et al. Football Hooliganism. The wider context. Inter Action Imprint.
 • Cottingham, M. (2012). Interaction Ritual Theory and Sports Fans: Emotion, Symbols, and Solidarity, Sociology of Sport Journal,Volume29, Issue2,pp168-185.
 • Courakis N. (2004). Fotball Violence: Not only a British Problem, European Journal on Criminal Policy and Research. Pp 293-302.
 • Dunning , E, Murphy,P, Williams,J (1998). the Roots of Football Hooliganism, London: Routledge and Kegan paul.
 • Giulianotti, R. (2009). Fotball: A Sociology of The Global Game. Polity Press, 2009.
 • Hirschi, T. (1989). Cause of delinquency. by the reqents of the university of California press.
 • James, K (2017). Soccer Hooligan” Studies: Giving the Marxist Approach another Chance, Journal of Physical Fitness, Medicine & Treatment in Sports , Volume 2 Issue 5p 1-8.
 • D. (1994). Exploring Social Psychology, McGraw-Hill, Inc.
 • Newson,M, Bortolini, T, Buhrmester, M, Dasilva, R,S, Aquino,N,Q,Whitehouse,H. (2018). Brazil's football warriors: Social bonding and inter-group violence, Evolution and Human Behavior, Volume 39, Issue 6, pp. 675-683
 • Poutvaara, P. Priks, M. (2006). Hooliganism in the Shodow of a Terrorist Amsterdam School For Social Research, 4-16,
 • Stone, W. (2002). Social Capital, Social Cohesion and Social Security. Australian Institution Family Studies.
 • Scholz,P. (2016). Czech Football Hooligans Behavior, Journal of Physical Education and Sport Issue 2, pp. 1089 - 1094.
 • Spaaij,R. (2007). The Prevention of Football Holiganism: A Transnational Perspective.
 • Taylor, Ian (1999). Crime in Context: A Critical Criminology of Market Societies, Oxford: Polity Press
 • Wann, Danniel, Melnick et al (2002); Sport Fans, the psychology and social, Impact of spectators, Rutledge.